Zwrot towaru:
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz ul. Ostrowska 367, 61-312 Poznań

Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru .

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz ul. Górna Wilda 66, 61-567 Poznań

Zwracany przez Klienta Towar musi być nowy, nie zawierać śladów użytkowania, dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu – paragon Faktura VAT, oraz kopią oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy. Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Prowadzący Sklep Internetowy cnoctopus.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a)     anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b)     odstąpienia od umowy;

Prowadzący Sklep Internetowy cnoctopus.pl dokona zwrotu pieniędzy przelewem na rachunek bankowy Klienta. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nie należącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu, których nastąpiła płatność na rzecz Prowadzącego Sklep Internetowy cnoctopus.pl.

 
Reklamacje dotyczące Towarów
Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@cnoctopus.pl Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej, jeśli Producent taka umieścił.

 
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu cnoctopus.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego cnoctopus.pl.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres podany w Regulaminie.