REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO cnoctopus.pl z 01.03. 2014r.
 
I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego cnoctopus.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www. cnoctopus.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod cnoctopus.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod cnoctopus.pl, prowadzony jest przez firmę:
 
Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz
Z siedzibą Poznaniu
ulica Górna Wilda 66
61-567 Poznań
tel./fax 61835 17 95

NIP 782-103-41-33 REGON 630815585

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) MS Internet Explorer w wersjach od 7.x do 9.x lub nowszej,
b.) Chrome w wersjach od 14.x do 18.x lub nowszej,
c.) Firefox w wersjach od 3.x do 11.x lub nowszej,
d.) Opera w wersjach od 8.x do 12.x lub nowszej,
e.) Safari 5.x lub nowszej,
 
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego cnoctopus.pl do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://cnoctopus.pl/regulamin, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10 Zarówno Sklep jak i Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego cnoctopus.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla cnoctopus.pl
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowąwww.cnoctopus.pl
lub cnoctopus.pl, dokonać wyboru (jakie produkty, ich ilość, rozmiar, ewentualnie kolor), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego cnoctopus.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy.
 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz.
Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną cnoctopus.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia (nr), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik  zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

4.11 W przypadku, gdy towar jest niedostępny i Sklep cnoctopus.pl nie może sprowadzić go od swoich dostawców, Sklep cnoctopus.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep cnoctopus.pl zwróci Klientowi należność  w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.

4.12 W przypadku, gdy Sklep cnoctopus.pl nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep cnoctopus.pl może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika  na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik  ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2.  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub pocztą. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 h do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia w przypadku wybrania opcji: płatność gotówka przy odbiorze lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie w przypadku wybrania opcji: płatność przelewem, kartą kredytową (przedpłata). Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji).
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu cnoctopus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.
 
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem na numer konta bankowego 
b) płatnością w systemie PAYu
c) gotówką przy odbiorze.
 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne 
oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Centrum 
Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz ul. Ostrowska 367, 61-312 Poznań.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie 
towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w 
przypadku 
towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, 
przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego 
indywidualnych potrzeb;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.Jak 
również towary z oferty promocyjnej i wyprzedażowej. 
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest 
uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie 
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz ul. Ostrowska 367, 61-312 
Poznań.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar musi być nowy, nie zawierać śladów 
użytkowania, dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu – 
paragon Faktura VAT, oraz kopią oświadczenia o odstąpieniu od zawartej 
umowy. Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający 
brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7. W przypadku nie dopełnienia przez Klienta obowiązków zawartych w 
punktach 7.1, 7.5, 7.6 Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu należności w 
wyniku odstąpienia od umowy Sprzedaży.
7.8 Prowadzący Sklep Internetowy cnoctopus.pl dokona zwrotu należności w 
ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku 
zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego 
realizacją;
b) odstąpienia od umowy, z wykluczeniem asortymentu pochodzącego z 
oferty promocyjnej i wyprzedażowej.
7.9. Prowadzący Sklep Internetowy cnoctopus.pl dokona zwrotu pieniędzy 
przelewem na rachunek bankowy Klienta wskazany w dokumencie odstąpienia od 
umowy. 

 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@cnoctopus.pl Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej, jeśli Producent taka umieścił.

 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu cnoctopus.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego cnoctopus.pl.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres podany w Regulaminie.
.
 
X. Bezpieczeństwo
10.1. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.
10.2 Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej. 
 
XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz
a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz
a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Centrum Sportów Ekstremalnych Maciej Targosz
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.